Låsesmeden kan koordinere alle involverte aktører i dørmiljøet

I et byggprosjekt er dørmiljøet det kanskje mest komplekse området å koordinere på en smidig og effektiv måte. Hva med å la en uavhengig låsesmed ta den delen av byggeleder-jobben?

Etablering av dørmiljøet med lås, beslag, automatikk og adgangskontroll pluss innfrielse av regelkrav blir ofte en komplisert og tidkrevende affære. Årsaken er vage kommunikasjons- og kommandolinjer i den delen av byggprosjektet, kombinert med mange aktører som er avhengige av hverandre:

  • Låsesmed monterer adgangskontroll og låser
  • Elektro etablerer føringsveier
  • Dørleverandør produserer og leverer
  • Entreprenør setter inn døren
  • Entreprenør for brannsikring foretar branntetting

Brannkrav

I en ideell verden blir dørene spesifisert og bestilt, infrastrukturen etablert og monteringen gjort som planlagt, slik at fullskalatesting kan gjennomføres i rimelig tid før ferdigstillelse.

— Realiteten er heller at dørmiljøet lider av mangelfull prosjektering. Spekken blir gjort uten samråd med brukere, brannkrav innfris ikke og låsesmed blir ofte ropt inn for å montere sine elektriske sluttstykker etter at veggene er lukket – uten at føringsveier er etablert, sier låsesmedmester Ørjan Kivijervi Simensen hos Thermoglass i Alta. Virksomheten er et Trioving Sikkerhetssenter og har spesialisert seg på både lås/sikkerhet og glass/fasade.

Adgangskontroll

Simensen er selv prosjektleder og har mye erfaring med både gode og mindre gode prosjekter på bygg. Hans egen uoffisielle statistikk for de siste to årene viser at i kun 1 av 20 prosjekter var føringsveiene for kabler til automatikk og adgangskontroll ivaretatt i henhold til prosjekterte løsninger, og faktiske forhold.

En annen typiske utfordring er at en branndør ikke er klargjort for de komponentene som faktisk er nødvendig i det aktuelle brannskillet. Døren kan ikke modifiseres, og en ny må bestilles. Konsekvensen er forsinket levering og økte kostnader.

Splittet prosjektering

— Generelt er dedikert prosjektledelse av dørmiljøet mangelvare, sier Simensen.

I stedet blir dette en oppstykket leveranse, der adgangskontroll og lås/beslag håndteres av ulike rådgivende ingeniører. Elektronikken havner hos elektro (RIE), mens låsesmeden gjerne blir prosjektleder for sin egen leveranse av mekaniske og elektroniske komponenter i døren.

— Dette er uheldig. Når låsesmeden skal beskrive egen leveranse, blir han eller hun litt farget av egne løsninger. Hvis disse ikke kan innfri alle krav, risikerer bygget å få mangler på for eksempel universell utforming, sier Ørjan K. Simensen.

Rådgivende for alle

En bedre løsning vil være at en låsesmed får rollen som rådgivende for hele dørmiljøet.

— Da vil én kompetent aktør ha ansvaret for at spekker, bestillinger og montering gjøres i tide og i optimal rekkefølge, argumenterer prosjektlederen.

Poenget er ikke å sette denne rollen over andre, men å bruke den kompetansen til å spille entreprenør og alle andre aktører gode underveis i prosjektgjennomføringen. Som et minimum anbefaler han at låsesmeden må inn i prosjektet mye tidligere enn det som er normalen i dag. Som at denne gjør en befaring ved leveranse av dører for å avdekke eventuelle avvik.

— I dag opplever vi heller at vi blir tilkalt når det oppstår problemer og ting stopper opp som følge av lite sammenhengende planlegging, sier Simensen.

Han mener at hele byggebransjen vil tjene på at dørmiljøet får en dedikert prosjektledelse – med smidigere gjennomføring, færre feil og en bedre totalleveranse til byggherre. 

Gratis guide: Sjekkliste for prosjektering av adgangskontroll Last ned nå