Opphavsrett og juridiske bestemmelser

Dette er et notat om opphavsrett og juridiske bestemmelser i forhold til ASSA ABLOY Gruppens (”ASSA ABLOY”) nettsider. Disse nettsidene gir tilgang til online informasjon. Gjennom tilgang til og bruk av disse nettsidene, aksepterer du og binder deg til å overholde de juridiske krav og vilkår i dette notat om opphavsrett og juridiske bestemmelser.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller bringe til opphør, på ethvert tidspunkt, et hvilket som helst aspekt eller funksjon av disse nettsidene, samt at disse endringene skal kunne ha umiddelbar gyldighet straks de er implementert. Det samme gjelder endring av bestemmelsene omkring opphavsrett og juridiske bestemmelser.

Opphavsrett, varemerker og betingelser ved bruk

Innholdet på disse nettsidene (”Innholdet”) – inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafiske elementer og bilder, varemerker, logoer og programvare er beskyttet i overensstemmelse med alle norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. Rettighetene til Innholdet kan ikke overføres til deg eller andre brukere av disse nettsidene , men skal forbli hos ASSA ABLOY eller en tredjepart med rettigheter knyttet til materialet formidlet på nettsidene.

ASSA ABLOY står som eier av alle navn benyttet i forbindelse med selskapets virksomhet og de av selskapets produkter og tjenester som er nevnt på disse nettsidene. Disse navnene er beskyttetav norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser Samtlige varemerker er de respektive innehavernes eiendom.

Du har rett til å se, sende e-post, laste ned og ta utskrift av Innholdet, men kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Urettmessig bruk av Innholdet kan rammes av norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. Om du sender e-post, laster ned eller tar utskrift av Innholdet, må du formidle opphavsrettigheter og andre noter som fremgår av Innholdet, inkludert de som omhandler opphavsrettigheter nederst på den aktuelle siden.

Innholdet må ikke reproduseres, omskrives, lagres i et søkbart system, oversettes til andre språk eller dataspråk , overføres til noe annet format (mekanisk, fotografisk) eller videredistribueres uten skriftlig samtykke fra ASSA ABLOY. Du må ikke selge eller endre Innholdet eller reprodusere, vise, offentliggjøre, distribuere eller på noen måte benytte Innholdet når det gjelder offentliggjøring eller kommersielle formål. Du må ikke ta utdrag av disse nettsidene eller noe av Innholdet, og du forplikter deg til å ikke vise eller benytte noen av ASSA ABLOY’s navn, logoer eller varemerker på noen måte uten skriftlig samtykke fra ASSA ABLOY.

Bruk av Innholdet på andre nettsider eller i andre nettverksmiljøer, uansett formål er strengt forbudt. Du kan imidlertid lage HTML hyperlenker fra din egne sider som leder til disse nettsidene, såfremt du følger angjeldende vilkår for bruk. Du er med dette gitt tillatelse til en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig rett til å etablere lenker til disse websidene. Du aksepterer å ikke presentere lenker til disse nettsidene på en slik måte at de kan oppfattes som markedsføring eller en anbefaling av noen organisasjon, produkt eller tjeneste. Du aksepterer å ikke plassere lenker til disse eller noen annen nettside som av en person med alminnelig dømmekraft ville karakterisere som uanstendige, ærekrenkende, trakasserende, grovt støtende eller skadelige. ASSA ABLOY forbeholder seg, på et hvilket som helst tidspunkt, retten til å tilbakekalle denne tillatelsen i sin alminnelighet, eller din tillatelse til å benytte nærmere spesifiserte lenker. Dersom ASSA ABLOY tilbakekaller denne tillatelsen, aksepterer du å måtte fjerne og deaktivere en hvilken som helst lenke til disse nettsidene umiddelbart.

Dersom du benytter Innholdet på noen måte som ikke er eksplisitt tillatt gjennom de nevnte vilkår og betingelser for bruk, kan du rammes av norske opphavs- og åndsverksrettslige lover og bestemmelser. I så tilfelle vil ASSA ABLOY automatisk tilbakekalle din tillatelse til å benytte disse nettsidene, og ASSA ABLOY har rett til å kreve at du umiddelbart tilintetgjør kopier du har produsert av en hvilken som helst del av Innholdet. Enhver rettighet som ikke er eksplisitt avgitt gjennom disse vilkår og betingelser er reservert ASSA ABLOY.

 

Ansvarsfraskrivelse

ASSA ABLOY står ikke til ansvar for konsekvenser som har sitt utspring i bruk av eller som støtter seg til disse nettsidene eller innholdet de tilgjengeliggjør. Som følge av dette, skjer enhver bruk av disse nettsidene på eget ansvar.

ASSA ABLOY tilgjengeliggjør disse nettsidene innbefattet innhold og tjenester på ”som de fremstår”-basis, uten noen form for garantier verken uttrykt, underforstått eller statuert. ASSA ABLOY avstår med dette, i lovens strengeste forstand, uttrykkelig og spesifikt fra enhver form for garanti – uttrykt eller implisitt, statuert eller fremkommet på annen måte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, enhver garanti knyttet til rettighetene, salgbarhet, ukrenkelighet av tredjeparters rettigheter og egnethet for et spesielt formål. ASSA ABLOY står ikke til ansvar for, eller som garantist for, nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet, kontinuitet eller aktualitet av innholdet, tjenestene, programvare, tekst, grafiske fremstillinger, lenker eller kommunikasjon tilgjengeliggjort på eller ved bruk av disse nettsidene. Du er ansvarlig for å ta alle mulige forholdsregler ved bruk av disse nettsidene for å sikre at et hvilket som helst innhold du henter fra sidene er fri for virus eller andre potensielle destruktive datakoder.

Verken ASSA ABLOY, personer eller virksomheter knyttet til ASSA ABLOY er ansvarlig for en hvilken som helst skade som måtte oppstå grunnet bruk eller manglende evne til å bruke disse nettsidene eller deres innhold, tjenester eller materiale tilgjengeliggjort gjennom disse sidene (”Denne Beskyttelsen”).

Denne Beskyttelsen inkluderer ethvert krav enten det er grunnet garanti, kontrakt, tort og svie, objektivt ansvar eller noen annen form for juridisk påstand – og den gjelder enten ASSA ABLOY er varslet om muligheten for slik skade eller ikke. Denne juridiske beskyttelsen skal dekke ethvert tap, inkludert og uten begrensning, tap av følgende karakter; direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, straffende, dvs. som følge av personskade eller forvoldt død. Likeledes skal beskyttelsen dekke tapt fortjeneste og skade som skyldes tap av data eller driftsavbrudd.

 

Lenker til andre nettsider; annonsering

Disse sidene kan innholde lenker til tredjeparts nettsider. Lenkene er lagt inn utelukkende som en bekvemmelighet for deg, og ikke som en anbefaling fra ASSA ABLOY av innhold på, eller innhold tilgjengeliggjort av slike tredjeparts sider. ASSA ABLOY er ikke ansvarlig for innhold på tredjeparts nettsider. Vi går ikke gjennom eller overvåker materialet på tredjeparts nettsider, og vi står ikke inne for disse sidene verken når det gjelder innhold, nøyaktighet eller legitimitet. 

Dersom du går inn på tredjeparts sider via lenker på våre nettsider, skjer det på egen risiko. Bruk av tredjeparts nettsider er underlagt vilkår og betingelser på de respektive tredjeparts nettsider, inkludert opphavsrettbestemmelsene på disse sidene.

Dersom disse nettsidene omfatter annonsering for begge parter, kan disse annonsene inneholde lenker til andre nettsider. Med mindre annet er særskilt angitt, vil ikke disse sidene anbefale noe produkt eller stå inne for innhold, nøyaktighet eller legitimitet angjeldende noe annonsert materiale som disse sidene innholder eller er lenket til.